Zanzibar Kup 7 Green City International

Zanzibar Kup 7 Green City International
Udruženje građana " KC Zanzibar " i Klub Stonog fudbala Zanzibar Vam predstavljaju :
????ZANZIBAR KUP 7 ????  Green City International
 
Dragi naši⚽
Nova takmičarska sezona je počela pa smo za Vas kako tradicija nalaže organizovali još jedan ???? Zanzibar Kup.
I ovu sezonu nastavljamo jako i ambiciozno uz podršku našeg donatora Firme Green City International iz Beograda ❤️ Kao što već znate naši turniri uvek su puni uzbuđenja i kvalitetnih takmičara te Vas i ovaj put očekujemo u što većem broju ⚽
???? Kada :  Nedelja 26.3.2023.
???? Start : 12h.
???? Gde :  Udruženje građana " KC Zanzibar "  Adresa : Petra Drapšina 2 , Sombor
⚽ Stolovi :  Leonhart ( Nemačka )  Model : Pro Tournament , količina 1
Garlando ( Italija )  Model : World Champion , količina 1
Tornado ( USA )  Model : T3000 , količina 1
⚽ Loptice : Nove / Zvanično sertifikovane za takmičenja
???? Discipline :
Open Dubl ( parovi ) / Igra se prvo
Open Singl ( 1 na 1 )
????Učešće / donacija :  Da bi potvrdili učešće na ????Zanzibar Kup 7 turniru u stonom fudbalu potrebno je da svaki igrač prilikom prijavljivanja učestvovanja na turniru lično donira Ksf Zanzibar.
Open dubl ( parovi ) :  Članovi Ksf Zanzibar : 500 rsd / po igraču  Ostali učesnici : 1000 rsd / po igraču
Open Singl ( 1 na 1 ) :  Članovi Ksf Zanzibar : 500 rsd / po igraču  Ostali učesnici : 1000 rsd / po igraču
????Nagrade :
Open Dubl ( parovi ):
1. mesto 60 % od donacije / diploma / trofej
2. mesto 20 % od donacije / diploma / trofej
3. mesto 10 % od donacije / diploma / trofej
Open Singl ( 1 na 1 )
1. mesto 60 % od donacije / diploma / trofej
2. mesto 20 % od donacije / diploma / trofej
3. mesto 10 % od donacije / diploma / trofej
* 10% od donacija Organizator zadržava za nadoknadu troškova usled Organizovanja takmičenja.
*️⃣ Sistem igre :
Kvalifikacije u obe discipline će biti odigrane u Swiss sistemu.
???? Šta je SWISS sistem?
Swiss sistem je sistem koji se najčešće koristi na takmičenjima. SWISS sistem funkcioniše tako što nasumično izvlači mečeve prijavljenih učesnika te se na taj način potpuno uklanja mogućnost bilo kakve manipulacije od strane organizatora.
Igrači će biti upisivani u startnu tabelu po redosledu prijavljivanja na zapisnički sto.
Žrebanje parova kao i sve radnje vođenja turnira biće TRANSPARENTNE I VIDLJIVE putem zvaničnog monitora kod zapisničkog stola .
???? Kvalifikacije :
U obe discipline igra se 5 kvalifikacionih mečeva / kola.
Kvalifikacioni mečevi u obe discipline igraju se 1/7 ( pobednik je ona ekipa koja prva postigne 7 golova ). ⭐
Swiss sistem će Vam dodeliti protivnika/e za svaku utakmicu , tek pošto se završe sve utakmice iz tekućeg kola.
⚠️ Napomena : Potreban broj prijavljenih igrača pre početka turnira mora biti deljiv sa brojem 2. Ako broj prijavljenih igrača / timova bude neparan biće primenjen BYE RATING.
❓❓Šta je BYE RATING ❓❓
BYE RATING je opcija u softweru koja pomaže u balansu takmičenja i koristi se samo u kvalifikacionom delu takmičenja. BYE RATING deluje i vrši operacije po svom jedinstvenom algoritmu na koji NE MOŽE da se utiče.
Ukoliko broj prijavljenih igrača pre početka turnira ne bude deljiv sa brojem 2 u SVAKOM kolu kvalifikacionih mečeva primeniće se BYE RATING.
To znači sledeće : Kada se izvuku mečevi za aktuelno kolo , softwer će NASUMIČNO izabrati preostale igrače/timove koji će dobiti pobedu u tom kolu i +3 gola razlike.
Tako da ukoliko situacija nametne i baš vi budete imali malu naklonost sreće i algoritma možda baš vi osvojite Slobodno kolo i bodove u nekom od kvalifikacionih mečeva. Srećno! ????
???? Prolazak u Eliminacije :
Manje od 16 prijavljenih igrača / timova = prvih 8 idu dalje.
Više od 16 prijavljenih igrača / timova = prvih 16 idu dalje.
Ovo pravilo važi za OBE discipline.
????Eliminacije :
Eliminacije će se igrati u formatu BEST OF 3 ( dva pobeđena seta od 5 golova). Pobeđen set se računa ekipi koja prva postigne 5 golova )
???? Finale i meč za treće mesto :
Finale i meč za treće mesto igraće se u formatu BEST OF 5 ( Tri pobeđena seta od 5 golova) . Pobeđen set se računa ekipi koja prva postigne 5 golova.
????Pravilnik :
Turnir se održava po ITSF pravilniku. Svi učesnici Zanzibar Kup 7 samom prijavom svog učestvovanja obavezuju se da će poštovati pravila organizatora i podržavati Fair Play. Svako nesportsko ponašanje, vredjanje na bilo kom osnovu i remećenje toka takmičenja biće sankcionisano javnom opomenom / isključenjem sa takmičenja.
* Organizator zadržava pravo na svaku promenu vezanu za organizovanje i održavanje takmičenja ako to bude neophodno.
* Donacija koja se pre početka turnira prilaže Klubu , jednokratnog je karaktera i igrač nema pravo na njen povrat ukoliko se iz bilo kog razloga povuče sa takmičenja.
???? Svi naši turnir se odigravaju uz pomoć profesionalnog softvera Kickertool App koji '' vodi " turnir ukoliko se ispravno koristi.
◾Organizator na vreme iznosi svoj stav da ukoliko slučajno dodje do neželjenih tehničkih problema i otkazivanja Hardvera / Softwera da će žreb biti ponovljen i da će turnir krenuti ispočetka u skraćenom obliku odlukom organizatora.
???? Raspored Stolova :
Softwer će upućivati takmičare na stolove po završetku prethodnih mečeva. To znači da nije bitno koji je sto u pitanju, ako je slobodan, sledeći meč se igra na njemu ⚽
Finale i Meč za treće mesto igra se na sva tri stola po redosledu :
Sto 1. Tornado
Sto 2. Leonhart
Sto 3. Garlando
???? Organizator obezbedjuje ručak za sve učesnike. Tradicionalni " Zanzibarac " domaći pasulj spremljen od strane šefa kuhinje kluba Zanzibar. ????‍????
???? Medijska podrška :  Tv Sombor
Soinfo.org
Somborske Novine
???? Prijave učestvovanja :  Prijave su moguće lično na zapisnički sto najkasnije 15 minuta pre početka takmičenja.
Mi smo Zanzibar Kup 7 , dobrodošli. ⚽
⚽ Organizator :  Udruženje građana " KC Zanzibar "
Klub Stonog Fudbala Zanzibar
Kontakt osoba : Nikola Selak 0612875939
⭐ Green City International ⭐  https://gci.co.rs/
-------------------------------------------
Engleski
The Association of Citizens "KC Zanzibar" and the Zanzibar Table Football Club present to you:
????ZANZIBAR CUP 7 Green City International????
Our dears⚽
The new competition season has started, so as tradition dictates, we have organized another ???? Zanzibar Cup ???? And this season we continue strong and ambitiously with the support of our donor Green City International from Belgrade ❤️ As you already know, our tournaments are always full of excitement and quality competitors, and this time we expect you in as many as possible ⚽
Table football tournament:
???? Zanzibar Cup 7 by Green City International ????
???? When: Sunday 26.3.2023.
???? Start: 12h.
???? Where: Association of Citizens "KC Zanzibar" Address: Petra Drašina 2, Sombor
⚽ Tables: Leonhart (Germany) Model: Pro Tournament, quantity 1 Garlando (Italy) Model: World Champion, quantity 1 Tornado (USA) Model: T3000, quantity 1
⚽ Balls: New / Officially certified for competitions
???? Disciplines:
Open Doubles (pairs) / Start first
Open Singles (1 on 1)
????Participation / donation:
To confirm participation in ????Zanzibar Cup 7 ???? table football tournament requires that each player donates to Ksf Zanzibar when registering to participate in the tournament.
Open doubles (pairs):
Ksf Zanzibar members: 500 rsd / per player
Other participants: 1000 rsd / per player
Open Single (1 on 1): Ksf Zanzibar members: 500 rsd / per player
Other participants: 1000 rsd / per player
????Prizes :
Open Double (pairs):
1st place 60% of the donation / diploma / trophy
2nd place 20% of the donation / diploma / trophy
3rd place 10% of the donation / diploma / trophy
Open Single (1 on 1)
1st place 60% of the donation / diploma / trophy
2. place 20% of the donation / diploma / trophy
3rd place 10% of the donation / diploma / trophy
* 10% of the donations are kept by the Organizer to reimburse the expenses due to the organization of the competition.
*️⃣ Game system: Qualifications in both disciplines will be played in the Swiss system.
???? What is the SWISS system? The Swiss system is the system most often used in competitions. The SWISS system works by randomly drawing the matches of registered participants, thus completely eliminating the possibility of any manipulation by the organizers. Players will be entered in the starting table in the order of registration at the scorer's table. The drawing of pairs as well as all actions of the tournament will be TRANSPARENT AND VISIBLE through the official monitor at the scorer's table.
???? Qualifications: 5 qualifying matches / rounds are played in both disciplines.
Qualification matches in both disciplines are played on 1/7 (the winner is the team that scores 7 goals first). ⭐
The Swiss system will assign you opponent/s for each match, only after all matches from the current round have been completed.
⚠️ Note: The required number of registered players before the start of the tournament must be divisible by two, i.e. if the number of registered players / teams is odd, BYE RATING will be applied.
❓❓What is BYE RATING ❓❓
BYE RATING is an option in the software that helps balance the competition and is used only in the qualifying part of the competition.
BYE RATING works and performs operations according to its unique algorithm that CANNOT be influenced. If the number of registered players before the start of the tournament is not divisible by 2 in EACH round of qualifying matches, BYE RATING will be applied.
This means the following: When the matches for the current round are drawn, the software will RANDOMLY select the remaining players/teams to win that round and +3 goal difference.
So that if the situation dictates and you have a little favor of luck and the algorithm, maybe you will win the Free Round and points in one of the qualifying matches. Good luck! ????
???? Passing to the Eliminations:
Less than 16 registered players / teams = first 8 move on.
More than 16 registered players / teams = first 16 go further.
This rule applies to BOTH disciplines.
????Eliminations: The eliminations will be played in the BEST OF 3 format (two defeated sets of 5 goals). The winning set is counted for the team that first scores 5 goals)
???? Final and match for third place: The final and match for third place will be played in the BEST OF 5 format (Three won sets of 5 goals). The winning set is awarded to the team that scores 5 goals first.
????Regulations: The tournament is held according to the ITSF regulations. All participants of the Zanzibar Cup 7 by the very registration of their participation undertake to respect the rules of the organizer and support Fair Play. Any unsportsmanlike behavior, insults on any basis and disruption of the course of the competition will be sanctioned with a public warning / exclusion from the competition.
* The organizer reserves the right to make any changes related to organizing and holding the competition if necessary.
* The donation submitted to the Club before the start of the tournament is of a one-time nature and the player has no right to return it if he withdraws from the competition for any reason.
???? All our tournaments are played with the help of the professional software Kickertool App, which "leads" the tournament if used correctly.
◾The organizer expresses his position on time that if by chance there are unwanted technical problems and cancellation of Hardware / Software, the draw will be repeated and the tournament will start from the beginning in an abbreviated form by the organizer's decision.
???? Table Layout: The software will direct the contestants to the tables after the previous matches have been completed, regardless of which part of the competition is in question. This means that it does not matter which table is in question, if it is free, the next match is played on it .
⚽ The final and the Match for third place are played on all three tables in order:
Table 1. Tornado
Table 2. Leonhart
Table 3. Garlando
???? The organizer provides lunch for all participants. Traditional "Zanzibar" homemade beans prepared by the chef of the Zanzibar club. ????‍????
???? Media support:
TV Sombor
Soinfo.org
Somborske Novine
???? Applications for participation:
Registrations are possible in person at the scorer's desk no later than 15 minutes before the start of the competition.
Welcome! ????
⚽ Organizer:
Citizens Association "KC Zanzibar"
Zanzibar Table Football Club
Contact person: Nikola Selak 0612875939
⭐ Green City International
Naša web stranica koristi kolačiće ("cookies"). Klikom na gumb "Prihvaćam", korisnik daje izravna prava pristanka za pohranu kolačića ("cookies") na svom uređaju.